آرتروز حالتی است که غضروف مفصلی فرسوده شده و سطح صیقلی خود را از دست داده است .

در این حالت مفصل دیگر نمیتواند مانند گذشته به راحتی و بدون در  حرکت کند .

بیمارانی که آرتروز دارند معمولا  انجام حرکاتی مانند راه رفتن ، بالا رفتن از پله و بلند شدن از صندلی برایشان دردناک و محدود خواهد بود . همچنین ممکن است در محل مفصل تورم داشته باشند.