درد زانو یکی از شایع‌ترین علل مراجعه مردم به علت مشکلات سیستم حرکتی به پزشکان است.

بجز درد مشکلاتی مانند خشکی و محدودیت حرکتی، تورم، قفل شدن، خالی شدن،  تغییر شکل و یا آسیب‌های خارجی به مفصل زانو می‌توانند علت مراجعه پزشکی باشند.

آسیب‌های ورزشی از علل مهم و شایع مشکلات مفصل زانو است.
در مقالات مبحث زانو سعی می‌شود مشکلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.