آیا اصطلاح استخوان پزشکی و یا جراحی استخوان و مفاصل

برای جراحی ارتوپدی مناسب است؟

پر واضح است که جراحی استخوان و مفاصل فقط بخشی از کار یک جراح ارتوپد می باشد و در رشته جراحی ارتوپدی پزشک متخصص ارتوپد علاوه بر جراحی استخوان و مفاصل باید احاطه بر کل سیستم حرکتی بدن داشته باشد بدین معنی که سایر بافت ها در اندام های فوقانی و تحتانی و ستون فقرات شامل عضلات و دیگر بافت هایی که اندام های حرکتی را به حرکت وا می دارند من جمله اعصاب و بافت های خون رساننده شامل رگ های شریانی و وریدی و به طور کلی تشریح و آناتومی اندام را به خوبی بشناسد و در بسیاری از موارد اقدام به جراحی در این بافت ها نیز می کند.