بررسی ها و تجربه ها نشان می دهد که نشستن کوتاه مدت به حالت دو زانو و یا حالت چهار زانو

غیر از مواردی که بیمار دچار تخریب شدید مفصلی مثلا در آرتروز یا آرتریت زانوی پیشرفته می باشد

در سایر موارد برای مدت کوتاه نوعی فیزیوتراپی محسوب می شود و ممکن است در زمان کوتاه

برای مفاصل من جمله مفصل زانو و ستون فقرات مفید باشد و اینکه یک نسخه واحد برای تمام بیماران داده شود

که بیمار به هیچ وجه روی زمین ننشیند و به حالت دو زانو یا چهار زانو یا چمباتمه نشستن

صد در صد مضر است صحیح به نظر نمی رسد. کما اینکه نشستن طولانی بر روی صندلی و

در وضعیت خمیدگی کم زانو نیز مضرات ثابت شده دارد مثلا در افرادی که با رایانه زیاد کار می کنند

و یا افرادی که بسته به شغل خود مانند کارمندان ناچارند که مدت طولانی بر روی صندلی بنشینند

زمانی که پس از یک مدت طولانی نشستن می خواهند برخیزند و حرکت بکنند ، احساس درد در زانو

و بعضا خشکی مفصلی دارند و در دراز مدت حتی در مواقعی که نشسته اند و پیش از بلند شدن نیز

احساس درد در جلوی زانو می کنند و اصطلاحی نیز برای این علامت و درد توضیح داده شده

و در کتب ارتوپدی و پزشکی به نام Movie Sign و Theater Sign معروف است.

به این معنا که افرادی که در سالن سینما و یا سالن تئاتر به مدت بیش از یک ساعت می نشینند

نیز این علائم را پیدا می کنند و صد در صد افرادی با مشاغل خاص مانند کارمندان و کاربران کامپیوتر

که مدتی طولانی تر از یک ساعت و بعضا ساعت ها در یک وضعیت ثابت می نشینند

به مفاصل خود خصوصا به مفصل زانو و ستون فقرات آسیب می رسانند و در این شرایط توصیه شده که

هر یک ساعت یک بار فرد برخیزد و چند قدم راه برود و حدود حداقل یک یا دو دقیقه با راه رفتن

و یا حرکات نرمشی باعث جریان یافتن مایع داخل مفصلی که باعث تغذیه غضروف و سطوح مفصلی

و جلوگیری از آسیب مفصلی و تمرکز فشار بر روی یک نقطه از مفصل خصوصا بر روی کشکک در مفصل زانو

و دیسک ها در ستون فقرات می شود جلوگیری کند.