انواع مفصل مصنوعی از لحاظ سیمانی یا غیر سیمانی بودن

مفصل سیمانی:

نوعی از پروتز مفصل است که در آن پروتز توسط سیمان مخصوص استخوان در بدن کار گذاشته می شود

و بیمار می تواند بلافاصله بعد از عمل روی مفصل ران جدید بایستد.

مفصل غیر سیمانی:

در این نوع پروتز ، خود استخوان در اطراف مفصل مصنوعی رشد کرده و آن را در جای خود محکم می نماید.

پزشک تعیین خواهد کرد که چه هنگام خواهید توانست تمام وزن خود را روی مفصل ران جدید بیاندازید.

انتخاب نوع پروتز سیمانی یا غیر سیمانی با پزشک معالج بوده و بستگی به شرایط سنی ، جنس و تراکم استخوان بیمار دارد.