جالب است بدانیم باکتری های متعددی در سطح پوست بدن هر فرد وجود دارد

و بسته به محل پوست بدن ، نوع قالب باکتری فرق می کند. برای مثال در کشاله ران ، گونه ی دیفتروئید (Diphtheroid) بیشتر دیده می شود و در سطح پوست دست گونه ی قالب باکتری ها میکروکوک ها (Micrococcus) هستند و به طور کلی در سطح پوست بدن علاوه بر این دو گونه یعنی دیفتروئید ها و میکروکوک ها ، استاف طلایی ، استاف اپیدرمیدیس و باکتری های گرمنوی حضور دارند.