یکی از علل درد سیاتیک بیماری دژنراتیو دیسک های بین مهره ای (Degenerative Disk Disease) است.

در این بیماری علاوه بر ایجاد کمر درد ممکن است با توجه به دژنرسانس و تخریب دیسک های بین مهره ای و

صفحه غضروفی بین مهره ای (Cartilaginous end plate) و تخریب هایی که به طور ثانویه در خود مهره ها ایجاد می شود

و تغییراتی که شکل مهره ها و ستون فقرات پیدا می کنند و پیدایش برجستگی های استخوانی (Osteophytes) و

نزدیک شدن مهره ها به هم و تنگ شدن سوراخ های بین مهره ای به این صورت نیز عصب سیاتیک تحریک شود و درد سیاتیک ایجاد شود.

علت دیگر درد سیاتیک تنگی کانال نخاع لومبار (Spinal Stenosis) است.

تنگی کانال نخاع علل متعددی دارد ، من جمله علل مادرزادی (Developmental) و علل دژنراتیو یا تغییراتی که

ناشی از افزایش سن و با مسن شدن فرد در مهره ها و دیسک های بین مهره ای و ستون مهره ها ایجاد می شود ، ناشی می شود.

همانطور که می دانیم ستون فقرات عبارتست از یک کانال استخوانی که از روی هم قرار گرفتن مهره ها

بر روی هم تشکیل شده است و نخاع را در بر می گیرد و عصب های نخاعی (Spinal Nerves) از بین سوراخ ها

که بصورت دهانه ای از بین مهره ها قرار گرفته اند خارج می شوند و به اندام تحتانی و پاها عصب دهی می کنند.

بنابراین در هر صورت ، زمانی که بافت استخوانی و یا بافت های دیگر رشد می کنند و باعث ایجاد تنگی در کانال نخاعی و

دهانه ی سوراخ های بین مهره ای یا فورامن های نورال ایجاد کنند ، علائم تنگی کانال نخاع لومبار بروز می کند و یکی از این علائم درد سیاتیک است.