برای تشخیص پوکی استخوان و یا استئوپوروزیس معمولا از سنجش تراکم استخوان

یا BMD (bone mineral densitometry) یا دانسیتومتری استفاده می شود و شایع ترین و یکی از معتبر ترین روش های اندازه گیری سنجش تراکم استخوان استفاده از دستگاه و تکنیک دگزا (DXA) است. اخیرا توجه خاصی به شکستگی ستون فقرات شده و مواردی که فردی دچار شکستگی مهره ها و یا ستون فقرات شود ، حتی در صورتی که سنجش تراکم استخوان یا دانسیتومتری طبیعی داشته باشد ، ملاکی برای تشخیص فرجیلیتی فرکچر بوده و توصیه به درمان می شود. شکستگی های پروکسیمال هومروس شامل شکستگی های گردن فمور (Femoral Neck Fx) و اینترتروکانتریک (Intertrochantric Fx) می شود که اصطلاحا مجموع این شکستگی ها ، شکستگی های هیپ (Hip Fx) نیز نامیده می شوند.