پلاکت های فعال شده ، استئوبلاست ها (Osteoblasts ) ، سلول های اندوتلیال (Endothelial cells) ،

ماکروفاژ ها (Macrophages) ، منوسیت ها (Monocytes) ، سلول های عضله صاف (Smooth muscle cells)

 

 

چه سلول هایی گیرنده غشایی فاکتور های رشد مشتق از پلاکت را دارند؟

 

سلول های بنیادی مزانشیمی (Mesenchimal stem cells) ، استئوبلاست ها (Osteoblasts) ،

فیبروبلاست ها (Fibroblasts) ، سلول های اپیدرمال (Epidermal cells) ، سلول های اندوتلیال (Endothelial cells)