آیا تفاوتی در استفاده از سرما یا گرما در درد های حاد و مزمن زانو و سایر مفاصل وجود دارد؟

بله ، صد در صد. در شرایط درد های مزمن استفاده از گرما در اغلب موارد بر استفاده از سرما

ترجیح دارد و فلسفه آن افزایش گردش خون در مفصل می باشد به نحوی که افزایش گردش خون

باعث افزایش رسیدن اکسیژن و مواد مغذی به بافت و مفصل و از سوی دیگر دور کردن مواد زاید

و مواد تولید شده در مفصل و سایر بافت ها از زانو و سایر مفاصل درگیر می شود و به این صورت

به نفع بیمار و موثر تر در کنترل درد مفصل می باشد. در حالی که در شرایط درد های حاد به علت

اینکه خود آسیب ورزشی ، حادثه و یا ترومای وارد شده به مفصل زانو و یا سایر مفاصل باعث افزایش

گردش خون و ارتشاح سلول های التهابی و گلبول های سفید و آزاد شدن آنزیم ها و پروتئین های

ایجاد کننده ی التهاب یا انفلاماسیون (Inflammation) در بافت شده است ، با استفاده از سرما می توان

گردش خون را در مفصل زانو و سایر بافت های آسیب دیده من جمله عضلات و استخوان دچار شکستگی

و بافت های دچار آسیب دیدگی از ارتشاح سلول های التهابی و گویچه های سفید و آنزیم ها و عناصر

ایجاد کننده ی التهاب جلوگیری کرد.