زانو یک مفصل لولایی است که شامل استخوان ، غضروف ، رباط و تاندون می باشد .

در مفصل زانو انتهای استخوان های ران و ساق با هم اتصال دارند .این محل اتصال توسط سطح صیقلی که غضروف مفصلی نامیده میشود پوشیده شده است . استخوان کشکک نیز در مقابل این محل اتصال قرار میگیرد و روی قسمت جلویی استخوان ران به هنگام خم و راست کردن زان  میلغزد.پشت کشکک زانو نیز توسط همین ماده صیقلی پوشیده شده است.

ماهیچه های اطراف زانو، عامل محرکه ی آن میباشد . زمانی که زانو سالم و طبیعی باشد به راحتی و بدون درد خم راست میشود.