پلاکت ها ، ماتریکس خارج سلولی استخوان ، ماتریکس غضروفی ،

سلول های TH1 فعال شده ، سلول های کشنده (Killer Cells) ، ماکروفاژ ها ، منوسیت ها و نوتروفیل ها (Neutrophils)

 

مکانیسم عملکرد فاکتور رشد بافتی بتا چگونه است؟

 

تحریک تکثیر سلول های مزانشیمی تمایز نیافته ، تنظیم تکثیر سلول های اندوتلیال ،

فیبروبلاست و استئوبلاست ، تنظیم تولید کلاژن و ترشح کلاژناز (Collagenase) که عبارتست از آنزیم تخریب کننده کلاژن ،

تنظیم فعالیت میتوژنیک مربوط به سایر فاکتور های رشد ، تحریک خواص جذب شیمیایی و رگ زایی ،

محار تکثیر ماکروفاژ ها و لنفوسیت ها (Lymphocytes)

با مطالعه و دقت در این مکانیسم ها و نحوه تولید و عملکرد فاکتور های رشد پلاکتی ،

متوجه پیچیدگی های بدن و مکانیسم اثر پی آر پی می شویم.