سندروم پریفورمیس (Piriformis Syndrome) به عنوان یکی از علل درد سیاتیک مطرح می شود.

عضله پریفورمیس عضله ای است که در ناحیه سرینی یا باسن و در عمق عضلات سرینی قرار گرفته است

و در مسیر عبور عصب سیاتیک در محل خروج آن بعد از خروج از فورامین یا سوراخ های بین مهره ای زمانی که

این عصب در حال ترک لگن به سمت اندام تحتانی و پا می باشد از زیر این عضله و بعضا از بین الیاف این عضله عبور می کند

و در این مسیر می تواند روی عصب فشار وارد کند و ایجاد علائم درد سیاتیک بکند.