شایع ترین نوع آرتروز، تخریبی یا استئوآرتریت است که در اثر کهولت سن یا وزن بالا ایجاد می شود.

ولی ضربه و بیماری روماتیسم نیز باعث از بین رفتن غضروف و فرسودگی مفصل می شوند.

هنگامی که غضروف مفصلی بطور کامل با در قسمت هایی فرسوده می شود، باعث تماس استخوان ها با هم شده و ایجاد درد و احساس ساییدگی در مفصل می شود. تخریب مفصل در صورتی که شخص چاق باشد یا انحنای زیاد و غیرطبیعی در اندام داشته باشد سریع تر رخ می دهد.

اگرچه غضروف در عکس های رادیولوژی دیده نمی شود ولی اثرات فرسودگی آن به صورت کاهش فاصله بین استخوان ها دیده می شود.