کلا علائم بیماری به دو نوع علائم سابجکتیو (سمپتوم) و آبجکتیو (ساین=sign) تقسیم بندی می شوند.

علامت سابجکتیو علامتی است که خود بیمار متوجه آن می شود و آن را برای پزشک ابراز می دارد ،

مانند درد سیاتیک و یا کلا هر نوع دردی که بیمار احساس می کند و آن را ابراز می دارد عملا یک سمپتوم یا علامت سابجکتیو محسوب می شود.

در حالی که ساین (Sign) یا علامت آبجکتیو علامتی است که پزشک هنگام معاینه بیمار متوجه آن می شود

و ممکن است خود بیمار از این علامت غافل باشد و معمولا علائم آبجکتیو به پزشک کمک بیشتری برای تشخیص می دهد

و ممکن است که یک سمپتوم یا علامت سابجکتیو نشانه چندین نوع بیماری باشد و پزشک با استفاده از علائم سابجکتیو یا ساین

موظف است که انواع این بیماری ها را از هم تشخیص دهد و متوجه شود که علت درد بیمار مربوط به کدامیک از بیماری ها است.

برای مثال همانگونه که گفته شد در مورد درد سیاتیک چندین نوع علل شایع وجود دارد و با معایناتی که پزشک از بیمار انجام می دهد

علت درد را پیدا می کند و در پی آن در سدد درمان و معالجه آن بر می آید.

جالب است که بدانیم یکی از علل زانو درد نیز درد های مربوط به درگیری عصب سیاتیک می باشد.