از لحاظ آناتومی فاشیای پلانتار از باند های فیبروز تشکیل شده است

و از قسمت انترومدیال توبروزیته استخوان پاشنه یا کالکانئوس (Calcaneal tuberosity) منشا می گیرد و در ناحیه کف پا امتداد می یابد و به قاعده بند پروکسیمال انگشتان پا می چسبد.

سپتا (Septa) های قوی شامل سه سپتا در قسمت کف پا و در فاشیای پلانتار باعث تشکیل بخش های مدیال ، سنترال و لترال پا و تشکیل این سه کمپارتمان (Three distinct compartments) را می دهد که عضلات اینترنسیک پلانتار یا کف پا در این کمپارتمان ها قرار می گیرد و در انتهای دیستال در محلی که فاشیای پلانتار به پنج شاخه تقسیم می شود و تشکیل دیجیتال بند را می دهد تا به بند پروکسیمال انگشتان پا (Proximal phalanges) بچسبد در این ناحیه هر دیجیتال بند خود به دو شاخه تقسیم می شود و در دو طرف تاندون های فلکسور انگشتان به پریوس بند پروکسیمال انگشتان چسبندگی پیدا می کند و در ضمن فیبر هایی از فاشیای پلانتار در این ناحیه چسبندگی به قسمت درمیس پوست و لیگامان ترنسفرس متاتارسال و غلاف تاندون های فلکسور نیز چسبندگی پیدا می کند و در ناحیه ای که فاشیای پلانتار از توبروزیته ی استخوان پاشنه امتداد می یابد و در کف پا و در امتداد قوس طولی کف پا به سمت انگشتان عبور می کند به صورت زیر جلدی قابل لمس است.