ترکیبات به کار رفته برای شستن دست ها و یا پرپ

قبل از عمل های جراحی من جمله تعویض مفصل کدامند؟

این ترکیبات و محلول ها به طور اصلی شامل چهار ترکیب می شوند که عبارتند از کلرهگزیدین ، بتادین (bethadine) یا پوویدون یوداین (Povidone iodine) ، الکل (Alcohol) و هگزاکلروفن (Hexachlorophene) و از این بین هگزاکلروفن ، باکتریواستاتیک (Bacteriostatic) و سه محلول دیگر باکتریسید (Bactericid) هستند.