مراقبت های جراحی از قبل از عمل شروع می شوند

جراح ارتوپد ، بیمار و فیزیوتراپیست باید با هم در تعامل باشند. جراح باید از عمل جراحی ارتوپدی که انجام خواهد داد آگاهی داشته باشد ، همینطور بیمار باید بداند که جراح روی مفصل او چه کاری انجام خواهد داد و فیزیوتراپیست قبل و بعد از عمل در ارتباط بین بیمار و جراح و همینطور در بازتوانی بیمار کمک خواهد کرد.