لیزر پر توان که پیش از این برای اعمال جراحی و به عنوان چاقوی جراحی مورد استفاده قرار می گرفت

اخیرا برای درمان فیزیوتراپی و کاهش درد و تورم مورد استفاده قرار گرفته است و بسیار مفید بوده است.

به این شکل که در این روش از کاربرد لیزر پر توان با پالس های کوتاه و انرژی بسیار بالا باعث ایجاد

امواج Pressure wave و اثرات تحریکی بر روی بافت ها و افزایش تحریک تکثیر سلولی یا پرولیفراسیون (Proliferation)

می شود و به این صورت است که در دمای ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتی گراد ایجاد شده ناشی از اثر لیزر پر توان

خواص آنابولیک (Anabolic) آن بروز می کند و در این دما متابولیسم سلولی به صورت برگشت پذیر

کاهش می یابد و باعث مهار درد و تورم در بافت می شود.

سایر موارد احتیاط مصرف و استفاده از لیزر کدامند؟

به غیر از موارد ذکر شده که در بدخیمی ها و توده های سرطانی و در اطراف و نزدیک چشم خصوصا

در مورد لیزر پر توان خطرات وجود دارد و منع استفاده دارد ، موارد دیگر احتیاط و منع مصرف در

کودکان در حال رشد خصوصا در مجاورت صفحات رشد استخوانی و همچنین در بیماران دارای سابقه

تشنج یا سرع و و در بیماران قلبی دارای پیس میکر قلبی (Pace maker) می باشد.