مصرف آسپرین (aspirin) باعث محار تجمع و ترشح پلاکت در پاسخ به

تحریکات با ADP , اپینفرین (Epinephrine) و غلظت پایین کلاژن (Collagen) میشود.

آسپرین به طور غیر قابل برگشت آنزیم سیکلواکسیژناز (Cyclooxygenaze)  پلاکتی را استیله و غیر فعال میکند

و در نتیجه منحر به مهار تولید اندوپروکسید ها (Endoperoxide) و ترومبوکسانA2 (TXA2=thromboxan A2) میشود.